ส่อง 10 มหาวิทยาลัยรัฐ ที่อยากเข้าเรียนมากที่สุด

2443

มีรายงานจาก เว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด โดยมาจากการโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2566 ตามลำดับดังนี้

ส่องTOP10 มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 มหาวิทยาลันเชียงใหม่

6 มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ